1 Iskolankrol z
2 tanev rendje z
3 beiskolazas z
4 aktualis hirek z
5 eredmenyeink z
6 Okoiskola z
7 dokumentumaink z
8 Tanoran kivuli z
9 Kepgaleria z
Tantestület
11 Alapitvany z
12 Elerhetoseg z

Óvodás szülők figyelem!

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő
évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig
az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a
gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt
óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem
ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő
eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozás időpontja: 2018. április 12. (csütörtök) 8-19 óra között
2018. április 13. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási
hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást
is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló
külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely,
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már
hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják
jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő
gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
 menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a
tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a
magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába
nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A beíratkozáshoz szükséges nyomtatványok:        

Szülői nyilatkozat az életszerű tartózkodásról: download ico

Szűlői nyilatkozat etika, hit és erkölcstanról:    download ico 

Bevett egyházak:                                                    download ico                  

Nyilatkozat szűlői jog gyakorlásáról:                  download ico 

   

 

 

beiskolazas kep.jpg

A Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű

Általános Iskola beiratkozási körzete:

ANGYAL utca végig
ANGYAL ISTVÁN park
BALÁZS BÉLA utca 2-22., 1-23.
BERZENCZEY utca végig
BORÁROS tér 5-7.
CONCORDIA köz
DANDÁR utca végig
DANDÁR köz
DRÉGELY utca végig
FERENC körút 1-45.
GABONA utca végig
Gát sétány végig
GÁT utca végig
IPAR köz
IPAR utca végig 

LECHNER ÖDÖN fasor 1-4.
LENHOSSÉK utca 2-46.
LIKŐR utca végig
LILIOM utca végig
MALOM kert
MESTER utca 2-34., 1-51.
PÁVA utca végig
SOROKSÁRI út 2-28., 1-29.
TINÓDI utca végig
TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN köz
TOMPA utca 4-34., 5-25.
TŰZOLTÓ utca 2-32/A, 1-21.
ÜLLŐI út 45-95.
VASKAPU utca 2-28., 1-29.
VENDEL utca végig
VIOLA utca végig

 

9.tv Ferencváros Televíziójának iskolánkról szóló bemutató riportja.

 

 

 

 

Felhívás

 download ico

A Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű

Általános Iskola beiratkozási körzete:

ANGYAL utca végig
ANGYAL ISTVÁN park
BALÁZS BÉLA utca 2-22., 1-23.
BERZENCZEY utca végig
BORÁROS tér 5-7.
CONCORDIA köz
DANDÁR utca végig
DANDÁR köz
DRÉGELY utca végig
FERENC körút 1-45.
GABONA utca végig
Gát sétány végig
GÁT utca végig
IPAR köz
IPAR utca végig 

LECHNER ÖDÖN fasor 1-4.
LENHOSSÉK utca 2-46.
LIKŐR utca végig
LILIOM utca végig
MALOM kert
MESTER utca 2-34., 1-51.
PÁVA utca végig
SOROKSÁRI út 2-28., 1-29.
TINÓDI utca végig
TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN köz
TOMPA utca 4-34., 5-25.
TŰZOLTÓ utca 2-32/A, 1-21.
ÜLLŐI út 45-95.
VASKAPU utca 2-28., 1-29.
VENDEL utca végig
VIOLA utca végig